Inspirational11 2018-07-05T01:15:52+00:00

Insaan ka kaam hai koshish karna, kamyabi tou Allah deta hai