Inspirational3 2018-07-05T01:07:26+00:00

Bari manzilon ke musafir chota dill nahi rakhte