reality 5 2018-07-05T01:12:29+00:00

Beshak mushkil waqt bta kar nahi ata magar sikha kar aur samjha kar bohat kuch jata hai